جشنواره تابستانه بیمه بدنه

بیمه بدنه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف

فرصت استثنایی

پوشش ها شامل: تصادف- سرقت- آتش سوزی – سرقت لوازم- اسید پاشی- حوادث طبیعی -شکست شیشه

MICV
vokalaei@yahoo.com